top of page

.רגע לפני סיום שנת לימודים נוספת, אנו שמחים לפרסם קול קורא למלגות הדפס

זוהי השנה הרביעית ברציפות שאנו, בשיתוף פעולה עם חברת מדיה קומפני נציגי אפסון וקנסון וחברת אווגמי מיפן, מעניקים מלגות לסטודנטים בולטים בתחומי הצילום והעיצוב. גם השנה נעניק שלוש מלגות שונות

  א- מלגת הדפסה לפרוייקט הגמר
 Epson \ Sihl  \ Canson

ב- מלגת הדפסה לקראת הגשות סוף שנה

על ניירות יפנים מסורתיים ידניים מבית אווגמי

ג- מלגת הדפסה על חומרים קשיחים של הסטודנט

נוסף על המלגה, יזכו האמנים הנבחרים להציג יחד בתערוכה בגלריה "המעבדה לצילום" - גלריה לאמנות, הגלריה לצילום שיסדנו בשנה האחרונה

כבכל שנה, הצטרפו שלושה שופטים חיצוניים ליוזמה והם תורמים זמן וידע להצלחת המיזם ואנו מעריכים ומודים מאוד על כך. השנה ישתתפו בתהליך האמנים אורי גרשוני, ליאת לבני וסאלי הפטל נווה.

כבכל שנה, ירכז את הפרויקט אסף גאם הכהן

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31.05.19, תשובות יתקבלו עד לתראיך 07.06.19
אנו מאחלים בהצלחה לכולם

מלגה 2019 מתוקנת.jpg

תקנון המלגה:

 

 1. זמני הגשת המועמדות למלגות   החל מ 01/05/19 ועד לתאריך 31/05/19.

 2. הגשת המלגה תתבצע באמצעות  ממשק שליחת מועומדות למלגות שנת 2019 להלן הקישור 

 3. "בן יהודה Art Matters" שומרים את הזכות להפסיק/להגביל/לשנות את תנאי המלגה בכל עת, וללא הודעה מראש למועמדים אשר הגישו בקשה למלגה

 4. עדכונים והודעות בדבר הזכיות יופיעו באתר הרשמי וברשתות החברתיות, הודעה אישית תימסר לזוכים

 5. המילגה תוענק אך ורק למועמד אשר לא זכה במלגה מטעם עסק/סטודיו אחר במקביל. אם אכן זכה הזוכה בשתי מלגות מחויב יהיה להודיע על הדבר בכתב מיידית.

 6. במידה והזוכה לא הודיע על זכייה מעסק/סטודיו, תבוטל זכיתו באופן מיידי וללא כל מחויבות כלפיו.

 7. הזוכה במלגת פרוייקט הגמר יוכל להדפיס מכל הניירות הקיימים במלאי של חברת מדיה קומפני כגון : SIHL EPSON CANSON

 8. הזוכה מלגת הדפסה לקראת הגשות סוף שנה יוכל להדפיס על ניירות Awagami מתוך מלאי הניירות הקיים במעבדה.

 9. הזוכה מלגת הדפסה על חומרים קשיחים של הסטודנט יקבלמלגה בערך של 2500 שח.

 10. באם החליט זוכה מלגת ההדפסה לבצע עבודת המשך כגון: הדבקה/הצמדה ו/או מסגור בעסק שאינו בן יהודה Art Matters, תוסר מעל בן יהודה Art Matters כל אחריות בדבר פגם בהדפסה/טענה לחוסר שביעות רצון וכיוב' ובמידה ויהיה צורך בהדפסה חוזרת יחויב הזוכה בתשלום עבור הדפסה חדשה.

 11. ההדפסות ימסרו לזוכה לאחר שנבדקו ואושרו על ידיו. לא תהיה לזוכה זכות לדרוש הדפסה חוזרת עקב פגם שנוצר לאחר מכן.

 12. אנו מעמידים מלגה זו לצורך הדפסת תערוכת יחיד אחת בלבד. זוכה שלא ינצל את מלוא סכום הזכייה לצורך זה לא יוכל להשתמש בסכום הנותר למטרות אחרות בעתיד.

 13. המלגה אינה כוללת עיבוד תמונה מתקדם, סריקות וכיו"ב. על הזוכה מומלץ להגיע כשקבציו מוכנים ככל הניתן להדפסה. כל עיבוד מעבר לאיזון צבעים בסיסי יישא בעלות לפי מחירון המעבדה .

 14. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

מימוש הזכייה:

 

 1. על הזוכה בפרס הראשון להודיע על מימוש הזכייה תוך יום (24 שעות) מרגע פרסום ההודעה על הזכייה/

 2. אי הודעה על מימוש הזכייה מצד הזוכה בדואר אלקטרוני כתגובה להודעת הזכייה בדבר מימוש המלגה, תחשב כויתור על המלגה ולא תהיה לזוכה כל אפשרות לתבוע את המלגה בעתיד.

 3. מרגע קבלת ההודעה על מימוש הזכייה במלגה מצד הזוכה, "בן יהודה Art Matters" יהיו רשאים לפרסם את שם הזוכה ומספר צילומים מתוך הפרויקט.

 4. אי הסכמה מצד הזוכה בדבר פרסום פרטיו תחשב כאי הסכמה לקבל את המלגה וויתור על זכאותו. 

תערוכה קבוצתית

 1. נוסף על המלגה, יזכו האמנים הנבחרים להציג יחד בתערוכה בגלריה "המעבדה לצילום" - גלריה לאמנות

 2. האמנים מסכימים בזאת על השתתפותם בתערוכה ויעמידו את יצירותיהם למטרה זו

bottom of page