GB שליחת קבצים עד 10

שליחת קבצים עבור הזמנה קיימת או בתיאום עם שבח בלבד

ביכולתך לשלוח לסטודיו קבצים בנפח כולל של 10 גיגה באופן מרוכז

אם אין ברשותך מספר הזמנה אנא רשום בשדה

2016   - "מספר הזמנה"

שימו לב

יש לקחת בחשבון ששימוש באופציה זו יכול לעקב את עבודתך ללא הזמנה אם השליחה לא תואמה עם שבח

שוב אין להשתמש בממשק זה ללא תיאום עם שבח

                חשוב מאד

lab24@sby.co.il לאחר תהליך העלאת הקבצים ,יש לשלוח מייל לכתובת

במייל יש לעדכן אותנו שנשלחו הקבצים ולציין את מספר המשלוח